فارسی چهارم دبستان درس اول آفریدگار زیبایی ، خبر داغ 2

حجم فایل : 7.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 12
بنام خدا فارسی چهارم دبستان درس اول : آفریدگار زیبایی ، خبر داغ زمانی که مفهومی بتواند یک یا چند مفهوم دیگر را شامل شود بین آنها شمول معنایی وجود دارد .
مانند واژه گل که واژه های لاله ، سنبل ،یاس را در بر می گیرد.
مانند واژه فصل که واژه های بهار، تابستان ، پاییز ، زمستان را شامل می شود.
شمول معنایی با توجه به لغات زیر جاهای خالی را پر کنید.
قرمه سبزی/عقاب/شیراز/سرو/تهران/گنجشگ/ماکارونی/صنوبر/تبریز/پیتزا/کبوتر/کاج
غذا: قرمه سبزی/ماکارونی /پیتزا
درخت: کاج/سرو/صنوبر
پرنده: عقاب/گنجشگ/کبوتر
شهر: تهران/شیراز/تبریز

سوال پایان...